Posturi temporare la Direcția Județeană de Statistică Satu Marestatistica pag6

Direcția Județeană de Statistică Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, organizează concurs pentru funcții pe perioadă determinată, respectiv 1 martie – 30 iunie 2017).

Este vorba despre următoarele posturi: 3 posturi referent 1A – operatori calculator, introducere și validare date pentru Ancheta Structurală în Agricultură 2016. Aceste funcții contractuale sunt prevăzute în cadrul Grantului nr. 08411.2015.002¬ 2016.668 ”Contribuția Uniunii Europene la Ancheta Structurală În Agricultură 2016”, în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și Consiliul European. Concursul se organizează cu respectarea prevedilor Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Direcției Județene de Statistică Satu Mare, în perioada 22 – 24 februarie.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 15 februarie, ora 16.00, la sediul DJS Satu Mare. Dosarul de înscriere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din HG nr 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul DJS Satu Mare, www.satumare.insse.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul DJS Satu Mare sau la numărul de telefon: 0261 712 572.

Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:

1. Data până la care se pot depunde dosarele de înscriere este data de 14 februarie 2017,ora 16.00

2. Concursul va avea loc la sediul Direcției Județene de Statistică Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu, nr 35
Proba scrisă va avea loc în data de 22 februarie 2017, de la ora 10.00, iar proba practică în data de 23 februarie 2017, constând în introducerea pe calculator a unui text și a unor chestionare ASA 2016, de la ora 15.00. Interviul va avea loc în data de 24 februarie 2017, de la ora 16.00.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare:

1. Condiţii generale prevăzute de lege: a) Cetăţenie română şi domiciliu în România; b) Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; c) Vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) Capacitate deplină de exerciţiu; e) Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; f) Îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; g) Îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului; h) Nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 2.

2. Condiţii de studii necesare şi condiţii specifice:

Studii medii: – cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului (MS Office) şi experienţă în prelucrarea datelor la RGA, RPL sau ASA – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 ani; – cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii.

Abilități și aptitudini necesare: – integritate; – atitudine pozitivă, pro-activă; – excelente calităţi de comunicare scrisă şi verbală; – capacitate de organizare, autodisciplină; – promovarea de înalte standarde etice şi profesionale; – persoană bine organizată.

3. Bibliografie: 1) Legea nr. 226/2009 a organizarii și funcționării statisticii oficiale în România, cu modificarile și completarile ulterioare; 2) Manualul operatorului statistic la Ancheta Structurala In Agricultura 2016; 3) Ghidul metodologic al chestionarului Anchete Structurale In Agricultura 2016; 4) Microsoft Office 2003. Brief Concepts and Techniques Shelly, Gary B.; Cashman, Thomas J. Thomson Course Technology, 2007 IV. Acte necesare pentru completarea dosarului de concurs: a) formular de Inscriere; b) copia actului de identitate; c) copie după certificatul de căsătorie , daca este cazul (pentru persoanele de sex feminin) ; d) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări; e) copia carnetului de muncă sau, după caz, 0 adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea necesară postului; f) cazierul judiciar; g) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie (adeverința trebuie sa conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătății Publice); h) curriculum vitae. Copiile de pe actele prevăzute la alin. b, c, d, e se prezintă impreună cu originalele și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs . Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților pe site-ul: www.satumare.insse.ro și la secretariatuI instituției.

Ioana Simion

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts