More


  ANUNȚ Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

  =

  ANUNȚ

   

  Având în vedere prevederile de la art.16 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

  Ținând cont de caracterul excepțional al măsurilor ce sunt puse în aplicare la național și la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, precum și deficitul de personal cu care se confruntă unitatea sanitară,

  Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare angajează fără concurs pe durată determinată de 6 luni, prin selecție de dosare, personal contractual pe 1 (un) post de asistent medical principal (PL) la Secția II Bixad, funcție de execuție.

  La selecția de dosare poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele:

  Condiții generale:

  1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții specifice:

  1. a) sunt absolvenți de școală postliceală sanitară sau echivalentă, specialitatea asistent medical generalist;
  2. b) minim 5 ani vechime în muncă ca asistent medical generalist;
  3. c) au promovat examenul de grad principal;
  4. d) certificat de membru OAMGMAMR și avizul pe anul 2020;
  5. e) asigurare de malpraxis valabilă;
  6. f) aviz psihologic pentru exercitarea funcției de asistent medical, cu schimb de noapte.

  Pentru înscrierea la selecția de dosare candidaţii vor înainta următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la selecția de dosare;
  2. copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
  4. copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de dosare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

   

              Angajarea fără concurs, prin selecție de dosare, se va desfășura astfel:

  afișarea anunțului – în data de 08.04.2020 – la sediul Spitalului de Pneumoftiziolgie Satu Mare, str.Ialomiței, nr.9 și pe site-ul instituției: www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea „Anunțuri”;

  depunerea dosarului de angajare – în perioada 08.04.2020-14.04.2020, până la ora 1200 ;

  selecția de dosare – în data de 14.04.2020 la ora 1300;

  rezultatul selecției de dosare – în data de 14.04.2020 la ora 1500;

  prezentarea candidatului declarat „admis” la selecția de dosare – în data de 15.04.2020, ora 0800;

  încadrarea personalului – începând cu data de 16.04.2020.

   

  Documentele se depun pe cât posibil electronic la adresa de e-mail: tbc_sm.runos@yahoo.com (urmând ca persoana care este selecționată să prezinte documentele în original la angajare, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea)  sau la Biroul RUNOS al unităţii din Municipiul Satu Mare, str.Ialomiței, nr.9, până la data de 14.04.2020, ora 1200.

  Adeverința medicală prevăzută la lit.f) care atestă starea de sănătate a candidatului va conține în clar: număr, dată, mențiunile: „Nu figurează în evidențe cu boli cronice și neuropsihice” și „Apt de muncă”, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății.

  Informaţii suplimentare se pot obţine tot în intervalul orar 1200-1400  la nr. de telefon 0261730913, interior 102.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img