More


  Poliția Locală face angajări noi. Pe ce posturi

  - Advertisement -

  Politia-locala

  Serviciul public “ POLIŢIA LOCALĂ” Satu Mare cu sediul în Satu Mare Str. Petőfi Sandor Nr.47organizează, în perioada 07.11-16.11.2017, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor  publice specifice vacante :

  La Direcția Ordine Publică

  – 2 funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional asistent

  – 2 funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa I, grad profesional debutant

  – 2 funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa III, grad profesional asistent

  – 4 funcţii publice specifice de execuție – poliţist local clasa III, grad profesional debutant

   Probele de concurs se vor desfăşura astfel:

  – selecția dosarelor va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

  – testare capacitate de exprimare în limba maghiară pentru candidații care optează pentru cele 2 posturi – eliminatorie în data de 07.11.2017;

  – proba fizică- eliminatorie în data de 07.11.2017 constând în  alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc (bărbaţi şi femei), flotări (bărbaţi), genuflexiuni (femei). Baremul este afişat la sediul instituţiei;

  –  proba scrisă în data de 09.11.2017 ora 10°° la sediul instituției;

     – proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data susținerii probei interviu se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

  Condiții de participare:

  1.candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

  1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
  9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
  1.  Condiții de vechime și studii:

      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Pentru funcţia publică din clasa I cu grad profesional asistent

       – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

       – minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  1. Pentru funcţiile publice din clasa I cu grad profesional debutant

       – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

  1. c.Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional asistent

       – studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

       – minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  1. Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional debutant

         – studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

   Condiții specifice:

  – pentru 2 funcții specifice de execuție de polițist local clasa III grad profesional debutant,  se solicită capacitatea de exprimare în limba maghiară cel puțin la nivel de bază (conversație).

  – înălțimea candidaților să fie de minim 1,70 m la băieți și 1,65 m la fete.

  – să fie posesori de permis de conducere, categoria B.

  Condițiile specifice sunt eliminatorii.

   Bibliografie pentru funcțiile publice de polițist local

   1.Legea nr. 188/1999 Statutul funcţionarilor publici – republicată , actualizată;

  2.Legea nr. 7/2004 Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată

  3.Legea nr. 155/2010  a Poliţiei locale (republicată,actualizată);

  4.H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

             CAP. I   Dispoziţii generale

             CAP. II  Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici

             CAP. III Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale

             CAP. IV  Atribuţiile personalului poliţiei locale art. 23-art 33

             CAP. VI  Mijloacele din dotare

             CAP. VII Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali

  5.O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ( actualizată);

  6.Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice(republicată).

  1. 7. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (republicată)   art.1-art.4, art.31-art.33.
  2. 8. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor cu modificările ulterioare, art.46-art.52 –uzul de armă.

  Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul instituției din Satu Mare str.Petőfi Sándor nr.47, în perioada 10.10 -30.10.2017 între orele 1100-1500.

  Acestea vor conţine în mod obligatoriu:

  • Copia actului de identitate
  • Copia permisului de conducere, categoria B
  • Formularul de înscriere conform prevederilor legale
  • C.V. model european
  • Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  • Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
  • Cazierul judiciar
  • Fişa medicală tip, de încadrare
  • Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din strada Petőfi Sándor nr.47 și la nr. de telefon 0361-408050 – compartiment Resurse umane.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img