More


  România se află în stare de încălcare a legilor europene. Capete de acuzare: instabilitatea finaciară, clima și energia!

  - Advertisement -

     Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Încălcarea legilor europene (englezescul „infringement”) se consideră un delict și este tratat ca atare.

     Procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor se identifică de către Comisia Europeană prin verificarea posibilelor încălcări ale legislației UE pe baza propriilor anchete sau în urma plângerilor formulate de cetățeni, întreprinderi și alte părți interesate. Dacă statul membru în cauză nu comunică măsurile prin care transpune integral dispozițiile directivelor sau dacă nu ia măsuri pentru a înlătura suspiciunea că a fost încălcată legislația UE, Comisia poate iniția o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Procedura urmează o serie de etape prevăzute în tratatele UE, fiecare dintre ele încheindu-se cu o decizie oficială:

  1. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere, solicitând informații suplimentare de la țara în cauză. Aceasta din urmă trebuie să trimită un răspuns detaliat într-un anumit termen, de obicei de 2 luni.

  2. Dacă ajunge la concluzia că țara nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza legislației UE, Comisia poate trimite un aviz motivat – o solicitare oficială de a se conforma legislației UE. Avizul conține motivele pentru care Comisia consideră că țara respectivă încalcă legislația UE, precum și solicitarea ca statul membru să informeze Comisia, de obicei în termen de 2 luni, cu privire la măsurile luate.

  3. Dacă statul membru continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție. Majoritatea cazurilor sunt soluționate înainte de a fi aduse în fața Curții.

  4. Dacă statul membru nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispozițiilor directivei, Comisia poate solicita Curții să aplice sancțiuni.

  5. Dacă hotărârea Curții stabilește că statul a încălcat legislația UE, autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curții.

     Dacă, în ciuda hotărârii Curții, statul membru tot nu remediază situația, Comisia poate retrimite cazul la Curtea de Justiție. La a doua trimitere a cazului la Curtea de Justiție, Comisia propune Curții să impună sancțiuni financiare, sub forma unei sume forfetare și/sau a unei plăți zilnice. Sancțiunile sunt calculate ținând seama de:

  • importanța normelor încălcate și impactul încălcării asupra intereselor generale și private

  • perioada în care nu a fost aplicată legislația UE

  • capacitatea țării de a plăti (amenzile trebuie să aibă un efect disuasiv)

  Suma propusă de Comisie poate fi modificată de către Curte în hotărârea sa.

   Capetele de acuzare împotriva României

    A. Stabilitate financiară:   Scrisoare de punere în întârziere și Combaterea spălării banilor: Comisia îndeamnă România, Germania şi Portugalia să transpună în mod corect cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor.

     Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie să fie puse în aplicare și respectarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului nostru financiar. În acest sens, Comisia a decis astăzi, 18 februarie, că statele membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale ale cadrului de combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu unitățile de informații financiare (FIU), cerințele de precauție privind clientela și cooperarea adecvată între FIU-uri, sau transparența registrelor centrale ale beneficiarilor reali.

     B. Energie: Securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Comisia solicită României şi Croaţiei să pună în aplicare în mod corect normele UE care stabilesc cerințe de prevenire și reacție la întreruperile potențiale ale aprovizionării cu gaze în UE. În acest context, este esențial să existe evaluări ale riscurilor, planuri de acțiune preventive și planuri de urgență. Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a regulamentului în toate statele membre, inclusiv eforturile de punere în aplicare a mecanismului de solidaritate. În mai 2020, Comisia a decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere. Între timp, toate statele membre vizate și-au prezentat planurile, cu excepția Croației și a României.  Comisia a decis joi, 18 februarie, să trimită avize motivate Croației și României pentru nerespectarea anumitor dispoziții ale Regulamentului.

     C. Climă: Comisia solicită României să își îmbunătățească legislația privind emisiile industriale. Comisia solicită României să își alinieze legislația națională la Directiva UE privind emisiile industriale (DEI).

     Sistemul juridic român nu garantează punerea în aplicare a obiectivelor-cheie ale directivei, în special cele care se referă la faptul că instalațiile pot să funcționeze numai dacă dispun de autorizațiile necesare. Pe de o parte, sistemul juridic român, în forma sa actuală, introduce sancțiuni foarte mici și inadecvate, care nu asigură eficacitatea, proporționalitatea și caracterul disuasiv, astfel cum se prevede în directivă. Pe de altă parte, autoritățile române nu pun în aplicare legislația existentă în mod coerent la nivel administrativ (de exemplu, suspendarea funcționării instalațiilor fără autorizație), în timp ce sistemul judiciar român nu aplică sancțiunile, ceea ce anulează eficacitatea și caracterul disuasiv. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere României, care are acum la dispoziție două luni pentru a soluționa deficiențele semnalate de Comisie.

   

  Subiect tratat și interpretat de Gruiță Ienășoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img