More


  Economia Socială dezvoltă ocuparea forței de muncă

  - Advertisement -

  Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servindinteresul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, princreşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia delucrări.

  Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale,precum și condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale deinserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările șicompletările ulterioare.

  Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidareacoeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

  Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal,următoarele activități de interes general:

  –  producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuțiade lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

  –  promovarea cuprioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoaneloraparținând grupului vulnerabil;

  –  dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicatepersoanelor din grupul vulnerabil;

  –  dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității deinserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

  Principiile pe care se bazează economia socială sunt:
  – prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
  – solidaritate și responsabilitate colectivă;
  – convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele uneicolectivități;
  – control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
  – caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economieisociale;
  – personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățilepublice;

  – alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor deinteres general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;

  – proces decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii pe care o deserveşte.

  Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emitereaatestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă aîntreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de AgențiaNațională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

  Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilorteritoriale informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii deatestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentrudesfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare