More


  Relațiile de Muncă (RM) și Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM), capitole deficitare multor angajatori de pe teritoriul județului Satu Mare

  - Advertisement -

  Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare considerăm că își face datoria numai pe jumătate atunci când ne comunică numărul de controale efectuate și nereguli descoperite. La adăpostul unor legi greu de înțeles, transparența comunicatelor este inexistentă în ceea ce privește nominalizarea angajatorilor (instituții de stat, nume de firme, directori executivi, consilii de administrație, alte persoane responsabile). Credem că acest subiect ar trebui să ocupe cât mai repede un loc în mapa zilnică a Guvernului pentru a reduce sursele de corupție atât în instituțiile de stat cât și în societățile private. Deocamdată ne rezumăm să vă transmitem mai jos comunicatul de presă cu informații trunchiate. Păcat!

  Înainte de a vă reda comunicatul lor de presă vă reamintim obligațiile de control pe care le are ITM în cele două domenii studiate, RM și SSM:

     În domeniul relațiilor de muncă, ITM Satu Mare controlează:
  -incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;
  -stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
  -stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata;
  -accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
  -respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;

  In domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
  -acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;
  -efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;
  -dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
  -acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca;
  -retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;
  -cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;
  -coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu;
  -controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
  -controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale.

  COMUNICAT DE PRESĂ

  sinteza activității de control în domeniile RM și SSM în luna ianuarie 2021

      In cursul lunii ianuarie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 152 de controale, din care 88 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 64 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 149 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 203 măsuri pentru înlăturarea acestora.     

     I. Cu ocazia celor 88 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna ianuarie 2021 s-au aplicat în total 47 sancţiuni contravenţionale, din care 14 amenzi în valoare de 90.300 lei și 33 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 101 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

  Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 23 sancțiuni (6 amenzi în valoare totală de 78.000 lei și 22 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 3 angajatori cu amenzi în sumă totală de 60.000 lei, și 5 angajatori cu avertisment pentru netransmiterea în REVISAL a datelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

  Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 11 sancțiuni (3 amenzi în sumă totală  de 2300 lei  și 8 avertismente) și s-au dispus 20 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  II   În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 64 de controale în cursul lunii ianuarie 2021, fiind constatate 102 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale (7 amenzi în valoare totală de 18.400 lei și 95 avertismente). Au fost dispuse 102 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  În cursul lunii ianuarie au fost comunicate (de către angajatori) 12 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

  Și în luna curentă sunt în continuare în curs de desfășurare acțiunile de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului), pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

  III.     În cursul lunii ianuarie 2021 au fost eliberate 31 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 6007  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 8 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

  În cursul lunii ianuarie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 39 de petiții și sesizări de la persoane fizice, precum și 76 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Mai mult de 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic). Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.

  Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro) .

  Reamintim că recent au intrat în vigoare Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Legea nr.298/24.12.2020 și Legea nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

  Recomandăm din nou atât angajatorilor și salariaților cât și altor persoane fizice sau juridice interesate, să acceseze și să consulte pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro) informații utile (Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu și/sau telemuncă,  Ghidul lucrătorului român în statele membre U.E., Registrul cu agenții de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la I.T.M. Satu Mare,  ș.a.), precum și instrucțiunile privind utilizarea aplicației informatice REVISAL (descărcarea și instalarea celei mai noi versiuni – 6.0.8. – a aplicației  REVISAL), având în vedere faptul că după data de 21 ianuarie 2020 transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip ”rvs”  generate sau validate prin versiunile 6.0.7 / 6.0.8 ale aplicației REVISAL.

   

  A consemnat InG  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img