More


  CONVOCATOR SATURN SA

  =

  Nr.50 / 27.04.2020

                                                            CONVOCATOR

  Administratorul unic al Societăţii SATURN SA, cu sediul in Satu Mare, str. Careiului, nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine in Registrul Comertului J30/20/1991, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2020, ora 11:00, sau 30.05.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de 15.05.2020, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2019: bilanţul şi notele la acesta, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului unic şi Comisiei de cenzori.
  2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019.
  3. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2020.

  4.Realegerea administratorului unic.

  5.Fixarea remuneratiei si duratei mandatului administratorului unic.

  1. Mandatarea persoanei care să negocieze şi să semneze contractul de mandat cu administratorul unic, în numele şi pe seama societăţii.
  2. Autorizarea Administratorului unic, ec. Dumitrescu Gheorghe, pentru a angaja, prin semnatura personala contractarea unor credite necesare bunei desfasurari a activitatii SC SATURN SA si girarea pentru SC CASTRUM CORPORATION SRL cu garantii imobiliare pana la concurenta sumei de 1.5 milioane eur;
  3. Reducerea costului cu amortizarea cu 30% pe anul 2020;
  4. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama acţionarilor, şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Satu Mare, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.

  Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii incepând cu data de 15..05.2020.

  Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 27.05.2020 inclusiv.

   

  Administrator unic

  1. DUMITRESCU GHEORGHE


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img