More


  CONVOCATOR

  - Advertisement -

    CONVOCATOR

              Administratorul unic al Societăţii SATURN SA, cu sediul in Satu Mare, str. Careiului, nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine in Registrul Comertului J30/20/1991, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2021, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de 14.05.2021, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2020: bilanţul şi notele la acesta, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului unic şi Comisiei de cenzori.
  2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2020.
  3. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2021.
  4. Revocarea actualei comisii de cenzori şi a cenzorului supleant.
  5. Alegerea unei noi comisii de cenzori şi a cenzorului supleant.
  6. Fixarea remuneraţiei şi duratei mandatului noilor cenzori.
  7. Mandatarea persoanei care să negocieze şi să semneze contractele de mandat cu noii cenzori, în numele şi pe seama societăţii.
  8. Reducerea costului cu amortizarea cu 30% pe anul 2021;
  9. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama acţionarilor, şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Satu Mare, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.

  Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii incepând cu data de 14.05.2021.

  Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 27.05.2021 inclusiv.

  Administrator unic

  DUMITRESCU GHEORGHE  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img