More


  Primăria Satu Mare face angajări. Funcție de conducere

  - Advertisement -

  Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţii publice de conducere vacante şef serviciu, grad de salarizare I – în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

  Selecţia dosarelor are loc în data de 20.03.2018 – 21.03.2018, afişare rezultat selecţie dosare în data de 21.03.2018; proba scrisă are loc în data de 26.03.2018, ora 10 la sediul instituţiei P-ţa 25 Octombrie nr 1, sala de sedinţe a Consiliului Local; afişare rezultat proba scrisă în data de 27.03.2018; interviul are loc în data de 30.03.2018; afişare rezultate interviu in data de 30.03.2018; afişare rezultate finale concurs în data de 04.04.2018.

  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

  Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
  i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Cerinţe specifice ocupării funcţiei publice de conducere, în cadrul Serviciului administrarea Domeniului Public şi Privat – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, precum şi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;

  Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretarul comisiei de concurs, doamna Timaru Dana consilier, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare, parter camera 6, la sediul instituţiei, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, în perioada 26.02.2018 – 19.03.2018, zilnic, între orele 9-15.

  Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituţiei, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, Serviciul resurse umane salarizare şi la telefon 0261807530 sau e-mail dana.timaru@primariasm.ro

  DISTRIBUIE informatia să afle cât mai multă lume!!!  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img