More


  Cunoaşterea, trăirea şi mărturisirea credinţei creştine: Sfânta Tainǎ a Împǎrtǎşaniei- Demers documentar realizat de pr. dr. Cristian Boloş

  - Advertisement -

  Sfânta Împǎrtǎşanie (Sfânta Cuminecǎturǎ, Sfânta Euharistie) este Taina prin care, sub chipul pâinii şi al vinului sfinţite, credinciosul se împǎrtǎşeşte cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea pǎcatelor şi spre viaţa de veci.

  Pâinea şi vinul Sfintei Împǎrtǎşanii, pentru simţurile noastre trupeşti, sunt pâine şi vin, dar, cu adevǎrat, sunt însuşi Trupul şi însuşi Sângele Domnului, fiindcǎ în timpul Sfintei Liturghii ele au fost prefǎcute, în chip minunat, prin puterea Duhului Sfânt, invocatǎ prin rugǎciunea episcopului sau a preotului liturghisitor. Lucrarea prin care pâinea şi vinul devin Trupul şi sângele Domnului se numeşte “prefacere”, “epiclezǎ”, întâmplându-se la rugǎciunea care urmeazǎ dupǎ cuvintele: “Luaţi, mâncaţi…” şi “Beţi dintru acesta toţi…”, când preotul, radicând mâinile, fruntea şi inima cǎtre cer, se roagǎ fierbinte lui Dumnezeu, zicând apoi în tainǎ: “… trimite Duhul Tǎu Cel Sfânt peste noi şi peste Darurile acestea, ce sunt puse înainte, şi fǎ, adicǎ, pâinea aceasta, însuşi cinstit Trupul Hristosului Tǎu; iar ceea ce este în potirul acesta, însuşi cinstit Sângele Hristosului Tǎu; prefǎcându-le cu Duhul Tǎu Cel Sfânt. Amin. Amin. Amin”. Între timp, la stranǎ se cântǎ: “Pe Tine Te lǎudǎm, pe Tine Te binecuvântǎm, Ţie Îţi mulţumim şi ne rugǎm Ţie, Dumnezeului nostru”, credincioşii prezenţi îngenunchind.

  Sfânta Împǎrtǎşanie este prelungirea întrupǎrii Domnului. De altfel, încǎ din timpul vieţii Sale, înainte de Pǎtimiri, Mântuitorul spune despre Sine: “Eu sunt pâinea vieţii… Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mǎnâncǎ din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu… Dacǎ nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţǎ în voi” (Ioan VI; 48, 51, 53). Prin intermediul acestor cuvinte, Iisus ne asigurǎ cǎ noi vom mânca Trupul Lui şi vom bea Sângele Lui cu adevǎrat, nu în închipuire (nu ca semn sau ca simbol), imaginându-ne acest lucru. Însǎ, noi nu putem înţelege modul în care pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele Domnului, aceasta rǎmânând o tainǎ, un mister: “Însǎşi pâinea şi însuşi vinul se prefac, într-un chip mai presus de fire, în Trupul şi Sângele Domnului. Iar dacǎ întrebi de chipul cum se petrece aceasta, ţi-e de ajuns sǎ auzi cǎ prin Sfântul Duh, aşa cum Domnul Şi-a luat Luişi în Sine trupul din Sfânta Nǎscǎtoare de Dumnezeu prin Duhul Sfânt… Pâinea şi vinul nu sunt icoana Trupului şi Sângelui lui Hristos – sǎ nu fie! – o, ci însuşi Trupul îndumnezeit al Domnului, pentru cǎ Domnul Însuşi a zis: <<Acesta este nu chipul Trupului, ci Trupul Meu şi nu chipul Sângelui, ci Sângele Meu>>” (Sfântul Ioan Damaschin). Se impune sǎ precizǎm faptul cǎ pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele luate de Fiul lui Dumnezeu la Întrupare din Fecioara Maria, Trupul cu care a pǎtimit pentru pǎcatele noastre şi cu care a înviat. Chiar dacǎ Sfânta Împǎrtǎşanie se împarte tuturor celor care se împǎrtǎşesc, Hristos rǎmâne întreg şi acelaşi în fiecare parte.

  Aceastǎ Sfântǎ Tainǎ a fost instituitǎ de Mântuitorul la Cina cea de Tainǎ, în Joia Mare, din Sǎptǎmâna Pǎtimirilor Sale, când a luat pâinea, a binecuvântat-o prin rugǎciune şi, apoi, i-a împǎrtǎşit cu ea pe Sfinţii Apostoli, zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu”, dupǎ care, luând paharul, a mulţumit (motiv pentru care Împǎrtǎşania se numeşte şi “Euharistie”, adicǎ “a aduce mulţumire”) Pǎrintelui Ceresc, l-a binecuvântat şi, dându-l Apostolilor, a zis: “Beţi dintru acesta toţi, cǎ acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsǎ spre iertarea pǎcatelor”, adǎugând: “Aceasta sǎ faceţi spre pomenirea Mea” (Matei XXVI; 26-28, Marcu XIV; 22-24, Luca XXII; 19-20, I Corinteni XI; 23-25), arǎtându-ne, în acest fel, cǎ întotdeauna va trebui sǎ se sǎvârşeascǎ aceastǎ Sfântǎ Tainǎ, Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor, episcopii şi preoţii, împǎrtǎşindu-i pe creştinii credincioşi cu Trupul Sǎu şi cu Sângele Lui.

  Materia necesarǎ Tainei Cuminecǎturii este alcǎtuitǎ din pâine dospitǎ, din grâu curat, şi din vin curat din struguri, fiindcǎ aşa a rânduit Domnul Hristos la Cina cea de Tainǎ.

  Creştinul se împǎrtǎşeşte, în mod real, cu Trupul şi Sângele Domnului pentru iertarea pǎcatelor şi moştenirea vieţii veşnice, potrivit cuvintelor Fiului lui Dumnezeu întrupat: “Adevǎrat, adevǎrat zic vouǎ, dacǎ nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţǎ în voi. Cel ce mǎnâncǎ Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţǎ veşnicǎ şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul Meu este adevǎratǎ mâncare şi Sângele Meu, adevǎratǎ bǎuturǎ” (Ioan VI; 53-55). De aceea, trebuie împǎrtǎşiţi (cuminecaţi) şi copiii dupǎ ce sunt botezaţi şi unşi cu Sfântul Mir. La începuturile creştinismului se împǎrtǎşeau toţi credincioşii care participau la Sfânta Liturghie, în afara celor care se gǎseau sub canon, fiind opriţi de la Sfânta Cuminecǎturǎ. În timp, s-a ajuns la situaţia de a se sǎvârşi Liturghii la care, în afarǎ de preot, nu se împǎrtǎşea nimeni. Împǎrtǎşania se face întodeauna la bisericǎ, în timpul Sfintei Liturghii. Numai în cazuri speciale, pentru cei bolnavi, preotul se deplaseazǎ acasǎ sau la spital pentru a-i împǎrtǎşi. Trupul şi Sângele Domnului le primim numai din mâna episcopului şi din mâna preotului, cu linguriţa, dupǎ ce au fost rostite rugǎciunile de dinainte de împǎrtǎşire. Toţi creştinii care se împǎrtǎşesc în acel moment primesc Trupul şi Sângele Mântuitorului din acelaşi Sfânt Potir (pahar), în timp ce preotul rosteşte cuvintele: “Se împǎrtǎşeşte robul (roaba) lui Dumnezeu cu Cinstitul şi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pǎcatelor şi spre viaţa de veci. Amin”. Împǎrtǎşindu-ne cu Trupul şi Sângele Domnului ne apropiem de viaţa veşnicǎ, alǎturi de El, în Împǎrǎţia Sa.

  Spre a primi cu vrednicie Sfânta Împǎrtǎşanie, credinciosul trebuie sǎ se pregǎteascǎ prin post, rugǎciune şi Spovedanie, prin împǎcarea cu cei cu care era în duşmǎnie (dacǎ era), prin înfrânare de la toate poftele, inclusiv de la mâncare şi bǎuturǎ pânǎ dupǎ împǎrtǎşire, prin împlinirea canonului primit în urma mǎrturisirii pǎcatelor şi, curat sufleteşte şi trupeşte (şi în vestimentaţie), cu fricǎ de Dumnezeu, cu credinţǎ şi cu dragoste, cu mâinile încrucişate pe piept, sǎ se apropie de Domnul, cu ale Cǎrui Trup şi Sânge se împǎrtǎşeşte. Cel ce se cuminecǎ nepregǎtit, cu nevrednicie, sǎvârşeşte un mare pǎcat, atrǎgându-şi grea osândǎ: “Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţǎ de Trupul şi de Sângele Domnului. Sǎ se cerceteze însǎ omul pe sine şi aşa sǎ mǎnânce din pâine şi sǎ bea din pahar. Cǎci cel ce mǎnâncǎ şi bea cu nevrednicie, osândǎ îşi mǎnâncǎ şi bea, nesocotind Trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (I Corinteni XI; 27-30). Trebuie sǎ reţinem faptul cǎ nu ne putem uni cu Hristos Cel Înviat, prin Sfânta Împǎrtǎşanie, dacǎ, în prealabil, nu ne-am curǎţit de pǎcate prin Taina Spovedaniei.

  Roadele Sfintei Împǎrtǎşanii, dacǎ se ia cu vrednicie, sunt mari: unirea tainicǎ cu Hristos, sporirea harului dumnezeiesc şi a darurilor/bunurilor duhovniceşti, însǎnǎtoşire sufleteascǎ şi trupeascǎ, slǎbirea înclinǎrilor rele, curǎţirea de pǎcate şi dobândirea fericirii veşnice: “Cel ce mǎnâncǎ Trupul Meu şi bea Sângele Meu rǎmâne întru Mine şi Eu întru el… Cel ce Mǎ mǎnâncǎ pe Mine va trǎi prin Mine… Cel ce mǎnâncǎ aceastǎ pâine va trǎi în veac” (Ioan VI; 56-58). De asemenea, Sfânta Împǎrtǎşanie ne pǎstreazǎ, pe noi, cei care ne cuminecǎm, în strânsǎ legǎturǎ cu întregul trup al Bisericii, menţinând mereu închegat acest trup tainic al Domnului, în care El se aflǎ fǎrǎ întrerupere.

  Sfânta Cuminecǎturǎ este cea mai mare, adâncǎ şi înfricoşǎtoare Tainǎ, deoarece prin ea credinciosul se împǎrtǎşeşte nu numai cu harul, ci şi cu Însuşi izvorul harului, Domnul Iisus Hristos. Ea nu este numai Tainǎ, ci şi Jertfǎ: Jertfa de mântuire adusǎ de Iisus pe Cruce, pe Golgota, în chip sângeros, o datǎ pentru totdeauna, pentru vii şi morţi, înnoindu-se, în mod nesângeros, pe Sfintele Altare, pânǎ la sfârşitul veacurilor. Hristos e şi jertfitor (ca Arhiereu), şi jertfǎ (întocmai ca sfânta Sa jertfǎ pe Cruce). Cǎ Sfânta Împǎrtǎşanie este şi “Jertfǎ”, reiese din cuvintele Mântuitorului: “Acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi” (I Corinteni XI; 24, Matei XXVI; 26) şi “Acesta este Sângele Meu… care pentru mulţi se varsǎ spre iertarea pǎcatelor” (Matei XXVI; 28, Luca XXII; 20). Dacǎ Trupul se frânge şi Sângele se varsǎ, înseamnǎ cǎ este vorba despre o jertfǎ, care are ca scop iertarea pǎcatelor noastre.

              Rugǎciuni rostite înainte de împǎrtǎşirea cu Trupul şi Sângele Domnului:Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dum­nezeu Celui viu, Care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcă­toși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși Prea­curat Trupul Tău și acesta este însuși Scump Sân­gele Tău. Deci, mă rog Ție: Mi­luiește-mă și-mi iartă gre­șe­lile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele cu știință și cu neștiință, și mă în­vred­nicește, fără de osândă, să mă îm­pă­r­tășesc cu Preacura­tele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă pri­mește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi Taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda; ci, ca tâlharul mărturi­sin­du-mă, strig Ție: Pomenește-mă, Doamne, întru Îm­pă­răția Ta. Nu spre judecatǎ sau spre osândǎ sǎ-mi fie mie împǎrtǎşirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci spre tǎmǎduirea sufletului şi a trupului”.

  Rugǎciune rostitǎ dupǎ împǎrtǎşire: “Trupul Tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, și Sân­gele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Împărtă­șania aceasta spre bucurie, spre sănă­tate și spre veselie. Și la înfrico­șă­toarea și a doua venire a Ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugă­­ciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin”.

  Bibliografie: 1.“Biblia” sau “Sfânta Scriptură”, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti. 2.Ȋnvăţătură de credinţă creştină ortodoxă”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2000, pp. 151-154. 3.“Catehism creştin ortodox”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1990, pp. 62-65. 4.“Catehism ortodox”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 52-54. 5.“Mic catehism ortodox pentru copii şi elevi”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, pp. 28-29. 6. “Rugǎciuni şi ȋnvǎţǎturi de credinţǎ ortodoxǎ”, carte tipǎritǎ cu binecuvȃntarea ȊPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, Timişoara, 1987, pp. 125-127.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img