More


  Concurs de recrutare organizat de Direcția Municipală Creșe Satu Mare

  - Advertisement -

  De asemenea, Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10:00 și interviul în data de 27.07.2022, ora 10:00, locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:

  6 posturi educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;

  1 post muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;

  1 post infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.

  1 post referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe,

  1 post medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.

  Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviul.

  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

  Calendar:

  selecţia dosarelor are loc în data de 15.07.2022;

  afişare rezultat selecţie dosare în data de 18.07.2022;

  proba scrisă are loc în data de 21.07.2022, ora 10.00;

  afişare rezultat proba scrisă în data de 22.07.2022;

  interviul are loc în data de 27.07.2022, ora 10.00;

  afişare rezultat interviu 28.07.2022;

  afișare rezultate finale 02.08.2022.

  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Dosarele candidaților vor fi depuse la locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare și vor fi preluate de către secretarul comisiei de concurs, în perioada 30.06.-13.07.2022, între orele 10:00-14:00.

  Criterii generale:

  Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține în mod obligatoriu următoarele documente :

  cerere de înscriere cu mențiunea postului;

  copia actului de identitate;

  Curriculum Vitae model european;

  copiile după diplomele de studii, certificate și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

  copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, respectiv vechimea în muncă;

  adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;

  cazier judiciar;

  aviz psihologic;

  certificat de integritate comportamentală.

  *

  Cerinţe specifice în vederea ocupării posturilor de educator puericultor , Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:

  – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul psihopedagogic/educator

  – vechime în muncă: minim un an  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img