More  CONVOCATOR Ardealul SA

  - Advertisement -

  CONVOCATOR

   

  Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 27.03.2023, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

   

  CONVOACĂ

   

  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.05.2023, la ora 12.00 la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2023, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

  În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 18.05.2023, ora 12.00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

   

  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

  1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pe anul 2022 și descărcarea de gestiune a Directoratului pentru anul 2022.
  2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2022.
  3. Prezentarea raportului Auditorului Financiar.
  4. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale, respectiv a bilantului și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2022, și repartizarea profitului pe anul 2022.
  5. Prezentarea și aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.
  6. Prezentarea și aprobarea proiectului de investiții pentru anul 2023.
  7. Mandatarea Directoratului de a contracta credite bancare pentru producție și investiții.
  8. Împuternicirea Directoratului de a accesa fonduri nerambursabile.
  9. Alegerea și numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății Ardealul SA, stabilirea duratei mandatului respectiv a renumerației acestora. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății.
  10. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Ardealul SA: Lupșica- Negrean Angela, Lupșica Negrean Pop Diana și Dula Zsolt pentru mandatul ajuns la termen.
  11. Aprobarea datei de 31.05.2023, ca dată de înregistrare.

  Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 16.04.2023.

  Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

  PREȘEDINTE DIRECTORAT
  NUNA SIMONA MARIA

   

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare