More

    Anunt Andrid

    1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Andrid, comuna Andrid, Str.Principală nr.508, județul Satu Mare, cod poștal 447010, telefon 0261/820.409, fax 0261/820.492, e-mail: primaraandrid@yahoo.com, cod fiscal 3897076. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren în suprafață de 2.890mp, nr.cadastral 103074, nr.CF 103074, situată în intravilanul localității Andrid, zona străzii Horea, cu acces direct la drum, aparținând domeniului privat al Comunei Andrid, conform H.C.L.Andrid nr.28/21.07.2023 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Relații cu publicul și situații de urgență sau se poate consulta pe site-ul: www.primariaandrid.ro, secțiunea -Anunțuri. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Relații cu publicul și situații de urgență, din cadrul Comunei Andrid, comuna Andrid, Str.Principală nr.508, județul Satu Mare. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 300Lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.03.2024, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.03.2024, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Andrid, comuna Andrid, Str.Principală nr.508, județul Satu Mare, Compartiment Relații cu publicul și situații de urgență. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.03.2024, ora 13.00, Comuna Andrid, comuna Andrid, Str.Principală nr.508, județul Satu Mare, Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Satu Mare, Satu Mare, Str.Mihai Viteazul nr.8, județul Satu Mare, telefon 0261/713.650, fax 0261/713.760, e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.02.2024.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE