More  ATENȚIE PĂRINȚI! Calendarul și procedura privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2019-2020

  Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape:

  a) reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar care urmează (6-17 mai 2019);
  b) înscrierea copiilor nou veniți.

  Prima etapă de înscriere 20.05.2019-14.06.2019
  colectarea cererilor de înscriere 20.05.2019-07.06.2019
  procesarea cererilor de înscriere 10.06.2019-14.06.2019

  A doua etapă de înscriere 24.06.2019-26.07.2019
  colectarea cererilor de înscriere 24.06.2019-19.07.2019
  procesarea cererilor de înscriere 22.07.2019-26.07.2019

  Etapa de ajustări 29.07.2019-30.08.2019

  Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor sunt stabilite de conducerea unității de învățământ și sunt afișate în fiecare grădiniță.

  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

  În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

  Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
  -existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  -existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  -existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  -existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

  În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

  Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean până la data de 18 mai 2019. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să la depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate înafara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

  Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:
  -capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  -numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  -criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  -numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

  Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscrierea/înscrierea în în unitățile de învățământ preșcolar, Inspectoratul Școlar Județean va consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului.

  La nivelul județului Satu Mare, în unitățile de învățământ preșcolar sunt în total 10511 locuri, din care 3740 locuri pentru grupa mică, 2891 locuri pentru grupa mijlocie, respectiv 3880 locuri pentru grupa mare.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE