More


  Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României

  - Advertisement -

  Biserica şi România îl sărbătoresc, în mod solemn, la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolat şi părintele spiritual al poporului român.

  Provenind etimologic din limba greacă (apostolos, care înseamnă trimis), termenul apostol este atribuit în Noul Testament unor persoane alese şi trimise în misiune cu împuterniciri şi daruri deosebite. Cel dintâi Care poartă acest titlu este chiar Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul Iisus Hristos, “pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume” (Ioan X; 36) şi Căruia I-a dat “toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei XXVIII; 18). El este Apostolul ceresc, trimis să facă voia Tatălui, adică să realizeze mântuirea lumii (Ioan III; 16-17). El Şi-a ales 12 Apostoli sau colaboratori, pe care i-a pregătit şi i-a format, dăruindu-le şi unele puteri spirituale, cu care să lucreze şi care au sporit o dată cu pogorârea Sfântului Duh la Rusalii. Pe aceştia, Hristos i-a hirotonit în ziua Învierii Sale din morţi, prin suflarea Duhului Sfânt asupra lor, dându-le puterea de a ierta păcatele. Apoi, i-a trimis la propovăduire, având misunea de a boteza toate neamurile şi de a săvârşi Sfintele Taine spre mântuirea oamenilor, asigurându-i că El va fi mereu alături de ei în chip nevăzut. Numai aceştia (exceptându-l pe Iuda Iscarioteanul), cărora li s-a adăugat şi Pavel, Apostolul Neamurilor (după convertirea sa pe drumul spre Damasc), au primit puterea de a întemeia şi organiza Biserici şi comunităţi creştine pretutindeni, hirotonind diaconi, preoţi şi episcopi. Urmaşii lor direcţi sunt episcopii, care transmit neîncetat harul preoţiei prin Taina Hirotoniei, motiv pentru care afirmăm că preoţia este de succesiune apostolică, provenind chiar de la Apostolii Domnului Hristos. Biserica este numită şi ea apostolică în Simbolul de credinţă, deoarece se întemeiază pe jertfelnicia Sfinţilor Apostoli, iar misiunea lor continuă şi azi şi va dura până la sfârşitul veacurilor.

  Sfântul Andrei, primul Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos, era un pescar, originar din Betsaida Galileii, orăşel situat pe malul Lacului Ghenizaret, fiul lui Iona şi fratele lui Petru. Înainte de-a deveni Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Împreună cu el era şi un alt ucenic, care nu putea fi altul decât cel ce avea să devină Sfântul Ioan Evanghelistul şi care a relatat în Evanghelia sa cele petrecute atunci. Aceşti doi ucenici erau de faţă când Domnul Iisus a venit la Iordan pentru botez şi când Botezătorul L-a arătat mulţimii prin cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan I; 29, I; 36). De îndată ce au văzut şi au auzit acestea, ei L-au urmat pe Iisus fără rezerve. La rândul lui, Andrei s-a dus la Petru, fratele său, şi i-a dat vestea cea bună: “Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte: Hristos” (Ioan I; 41) şi astfel, l-a atras şi pe Petru spre dragostea lui Hristos. Luându-l de mână, a mers cu el la Iisus şi I l-a înfăţişat, Petru devenind şi el Apostol.

  Deci, pe de o parte, Sfântul Andrei este cel dintâi chemat de Dumnezeu la înalta şi greaua misiune a apostolatului, iar pe de altă parte, el este primul care L-a mărturisit pe Iisus. Prin descoperire dumnezeiască, el a cunoscut şi a adeverit că Iisus este Hristosul, Mântuitorul lumii, Răscumpărătorul mult aşteptat şi prezis de prooroci. Mărturia lui va deveni piatră de temelie a credinţei creştine. Din acel moment, Andrei L-a însoţit pretutindeni pe Învăţătorul său, pe drumurile Ţării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor la faptele minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit din cuvântul divin, dătător de viaţă, al credinţei celei noi întemeiată de Hristos şi, mai presus de toate, a văzut pătimirile Domnului, a plâns moartea Lui şi s-a întărit în credinţă în ziua Învierii.

  Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul i-a trimis pe Sfinţii Săi Apostoli să meargă şi să propovăduiască Evanghelia la toate popoarele şi să le boteze în numele Sfintei Treimi (Marcu XVI; 15-16). Aşa se face că fiecăruia i-a revenit câte o parte a lumii cunoscută atunci, unde şi-a desfăşurat activitatea de evanghelizare. Au tras la sorţi şi sorţii au decis ca Apostolul Andrei să meargă la propovăduire în părţile dinspre Grecia, Marea Neagră şi Dunăre. Istoricul Eusebiu din Cezareea (sec. al IV-lea), precum şi alte mărturii ale vremii, atestă faptul că Andrei, predicând Evanghelia de-a lungul coastei de sud a Mării Negre, în Heracleea, Sinope şi Trapezunt, a ajuns şi pe ţărmul de apus, în Sciţia, regiune care nu era alta decât Scythia Minor, adică Dobrogea de astăzi, spaţiu în care trăia o parte dintre strămoşii poporului român şi de unde, prin misionarii urmaşi ai Sfântului Andrei, Evanghelia a pătruns în zonele mai adânci ale teritoriului geto-dac. Spaţiul geografic evanghelizat de Sfântul Andrei este aproape la fel de întins ca şi cel în care şi-a desfăşurat activitatea Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Andrei a avut un sfârşit de mucenic, de erou al creştinătăţii, fiind răstignit în anul 69, la Patras, lângă Corint, în Grecia, cu capul în jos, pe o cruce în formă de “X”, căreia i s-a dat numele de “Crucea Sfântului Andrei”. În anul 357, osemintele lui au fost luate de la Patras şi aşezate cu mare cinste în biserica “Sfinţii Apostoli” din Constantinopol.

  Putem afirma că la noi, la români, creştinismul are vechime şi temeiuri apostolice şi aceasta i se datorează Sfântului Andrei, care este unul dintre cei mai populari Sfinţi ai noştri, numele lui fiind viu nu numai în evlavia, ci şi în folclorul românesc. În popor i s-a spus “Sântandrei” şi de numele lui se leagă numeroase obiceiuri, colinde şi tradiţii, unele fără legătură cu cadrul bisericesc, precum cea legată de lupi, cărora Sfântul Andrei le-ar fi un fel de “staroste”, sau cea legată de vârcolaci, care ar bântui în noaptea anterioară prăznuirii sale. În vechime, luna decembrie, imediat următoare zilei de Sântandrei, purta chiar numele Apostolului: Undrea sau Îndrea. Părticele din moaştele sale sfinte se găsesc la Mănăstirile Hurezi, Secu, Neamţ şi în Catedrala Episcopală a Municipiului Galaţi, oraş care l-a luat ca sfânt ocrotitor şi mijlocitor înaintea tronului Sfintei Treimi.

  În decursul anilor, la Peştera Sfântului Andrei (în împrejurimile căreia au înflorit cu timpul mai multe vetre bisericeşti şi călugăreşti), devenită un reper important pe harta creştină a Dobrogei, s-au săvârşit nenumărate minuni şi vindecări miraculoase, motiv pentru care – anual – zeci de mii de credincioşi, din toate colţurile ţării, dar şi din afara ei, vin şi se închină în locul unde a trăit dumnezeiescul Apostol, rugându-se şi încărcându-se de har. Ultimele descoperiri arheologice atestă faptul că aici a existat un important centru religios dac, anterior apariţiei Bisericii Creştine. În această grotă, înconjurată de nouă izvoare cu apă tămăduitoare de boli trupeşti şi sufleteşti, cu două milenii în urmă, a fost întemeiată prima biserică creştină din ţara noastră. Aici a fost găzduit Apostolul de către localnici, peştera săpată în munte servindu-i drept casă şi adăpost, putându-se vedea şi azi, scobit în piatră, patul pe care se odihnea Sfântul Andrei în urma obositoarelor călătorii misionare. Astăzi, cei aflaţi în suferinţe, vin şi îşi petrec câtva timp pe acest “pat al Sfântului Andrei”, având credinţa că rugăciunile Apostolului îi vor ajuta să-şi redobândească sănătatea.

  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din luna mai a anului 1995, a hotărât ca Sfântul Apostol Andrei să fie înscris în calendarul nostru bisericesc cu cruce roşie, între Sfinţii mari ai Ortodoxiei, iar din anul 1997, l-a proclamat şi înscris în calendarul bisericesc drept “Ocrotitorul României”. De asemenea, în şedinţa sa din 14 noiembrie 2001, Sfântul Sinod a decis ca ziua de 30 noiembrie, în care a mucenicit Sfântul Andrei să fie proclamată şi cinstită ca sărbătoare bisericească naţională.

  Sfinte Apostol Andrei, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

  Preot dr. Cristian Boloş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Anunt mediu

  0

  Bogdaproste!

  0
  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare