More


  Spitalul Județean a scos la concurs postul de manager. Anunțul a fost făcut public

  - Advertisement -
  spital
  Postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, actualmente ocupat interimar de Adrian Marc, a fost scos la concurs de Consiliul de Administrație al Spitalului.
  Pe scurt, concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean și se va desfășura în două etape. În prima etapă, care va avea loc în data de 31 octombrie 2017, se va verifica dacă cei care s-au înscris îndeplinesc condițiile  de participare la concurs.
  Cea de a doua etapă va avea loc în data de 6 noiembrie și va consta în susșinerea și evaluarea proiectului de menagement al fiecărui candidat, și publicarea acestora pe site-ul Spitalului Județean.
  ANUNȚUL INTEGRAL

  Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

  Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare,desfășurându-se în două etape:

  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs-etapă eliminatorie-care va avea loc în data de 31.10.2017;

  2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management;

  a) publicarea proiectelor de management ale candidaților pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare în data de 06.11.2017, ora 16.00;

  b) proba de susținere publică a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului de Urgență Satu Mare în data de 13.11.2017, începând cu ora 10.00.

  Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

  a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

  b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

  c) managementul calităţii serviciilor medicale;

  d) managementul resurselor umane;

  e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

  La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  a) cunosc limba română, scris și vorbit;

  b) sunt absolvenți de studii universitare de licență cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar,agreate de Ministerul Sănătății stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii,

  d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

  e) nu au fost condamnate pentru săvârțirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

  f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

  g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

  a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

  b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

  c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

  d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin(1) lit. c din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Satu Mare .

  e) curriculum vitae ;

  f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitarede lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

  g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  h) adeverință din care rezultă că este apt medical (fizic și neuropsihic);

  i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

  j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a scimbat numele, după caz;

  k) proiectul de management realizat de candidat;

  l) declarație pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

  m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; n) declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilorde pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

  Calendar concurs:

  1.vizitarea spitalului de către candidați: 19.10.2017;

  2. termen limită de depunere a dosarelor: 30.10.2017, până la ora 16;

  3. selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor: 31.10.2017,până la ora 16;

  4.termen pentru depunerea contestațiilor: 01.11.2017,până la ora 16;

  5.termen pentru soluționarea contestațiilor: 03.11.2017, ,până la ora 16;

  6.publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe site-ul spitalului la data de 06.11.2017,ora 16.00;

  7. manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail concurs.manager@sjusm.ro până la data de

  09.11.2017, ora 12.00;

  8.transmiterea întrebărilor referitoare la întrebările de management cu menționarea candidatului căruia îi sunt

  adresate, la adresa de e-mail concurs.manager@sjusm.ro, până la data 09.11.2017,ora 12,00;

  9. susținerea proiectelor de management: la sediul SJU Satu Mare, în data de 13.11.2017, începând cu ora 10.00;

  10.afișarea rezultatelor : 14.11.2017, ora 16.00,

  11. termen pentru depunerea contestațiilor: 15.11.2017, ora 16.00;

  12. termen pentru soluționarea contestațiilor: 17.11.2017.

  Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

  Legislația specifică activității spitalului public

  1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:

   Titlul II – programele naționale de sănătate

   Titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat

   Titlul V – Asistență medicală ambulatorie de specialitate

   Titlul VII – Spitalele

   Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate

   Titlul IX – Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Titlul X – Asigurările voluntare de sănătate

   Titlul XI – Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Titlul XV – Infracțiuni

   Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii

  medicale, sanitare și farmaceutice

   Titlul XVIII – Medicamentul

   Titlul XIX – Asistență medicală transfrontalieră

   Cap. II – Principii, reguli și responsabilități

   Cap. III – Procesul bugetar

   Cap. IV – Împrumuturi

   Cap. V – Finanțarea instituțiilor publice

   Cap. VIII – Sancțiuni

  2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare:3,

   Titlul II – Contractul individual de muncă

   Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă

   Titlul IV – Salarizarea

   Titlul V – Sănătatea și securitatea în muncă

   Titlul VIII – Contractele colective de muncă

   Titlul IX – Conflictele de muncă

  3. Hotărârea de Guvern nr. 161/2016 – pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări socialede sănătate pentru anii 2016 – 2017 cu modificările și completările ulterioare

  4. Legea nr. 46/2003 – privind drepturilor pacientului cu modificările și completările ulterioare

  5. O.M.S. nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

  6. Ordin nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare

  7. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice

  8. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

  9. Hotărârea de Guvern nr 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img